அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

சிறியன் என்று என் இளஞ் சிங்கத்தை இக - ழேல் கண்டாய்,
சிறுமையின் வார்த்தையை மாவலியிடைச் சென்று கேள்;
சிறுமைப் பிழை கொள்ளில் நீயும் உன் தேவைக்கு உரியை காண்;

நிறைமதீ ! நெடுமால் விரைந்து உன்னைக் கூவுகின்றான்.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

தாழியில் வெண்ணெய் தடங்கை ஆர விழுங்கிய
பேழை வயிற்று எம்பிரான் கண்டாய், உன்னைக் கூவுகின்றான்;
ஆழிகொண்டு உன்னை எறியும், ஐயுறவு இல்லை காண்,

வாழ உறுதியேல், மா மதீ! மகிழ்ந்து ஒடி வா.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

மைத்தடங் கண்ணி யசோதை தன்மகனுக்கு இவை
ஒத்தன சொல்லி உரைத்த மாற்றம் ஓளிபுத்தூர்
வித்தகன் விட்டுசித்தன் விரித்த தமிழ் இவை

எத்தனையும் சொல்ல வல்லவர்க்கு இடர் இல்லையே.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடை கட்டி

ஆணிப் பொன்னால் செய்த வண்ணச் சிறுத்தொட்டில்

பேணி உனக்குப் பிரமன் விடுதந்தான் ;

மாணிக் குறளனே ! தாலேலோ ! வையம் அளந்தானே! தாலேலோ

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

உடையார் கனமணியோடு ஓண் மாதுளம்பூ

இடை விரவிக் கோத்த எழிற் தெழ்கினோடு

விடை ஏறு காபாலி ஈசன் விடுதந்தான்;

உடையாய் ! அழேல் அழேல் தாலேலோ ! உலகம் அளந்தானே ! தாலேலோ !

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

என்தம்பிரானார் எழிற்திருமார்வர்க்கு

சந்தம் அழகிய தாமரைத் தாளற்கு,

இந்திரன்தானும் எழில் உடைக் கிண்கிணி

தந்து உவனாய் நின்றான். தாலேலோ! தாமரைக் கண்ணனே! தாலேலோ !

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

சங்கின் வலம்புரியும் சேவடிக் கிண்கிணியும்

அங்கைச் சரிவளையும் நாணும் அரைத்தொடரும்

அங்கண் விசும்பில் அமரர்கள் போத்தந்தார் ,

செங்கண் கருமுகிலே ! தாலேலோ ! தேவகி சிங்கமே ! தாலேலோ !

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

எழில் ஆர் திருமார்வுக்கு ஏற்கும் இவை என்று

அழகிய ஐம்படையும் ஆரமும் கொண்டு

வழு இல் கொடையான் வயிச்சிரவணன்

தொழுது உவனாய் நின்றான் ; தாலேலோ ! தூமணி வண்ணனே தாலேலோ !

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

ஓதக் கடலின் ஒளிமுத்தின் ஆரமும்

சாதிப் பவளமும் சந்தச் சரிவளையும்

மா தக்க என்று வருணன் விடுதந்தான்,

சோதிச் சுடர் முடியாய் ; தாலேலோ ! சுந்தரத் தோளனே ! தாலேலோ!

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

கச்சொடு பொற்சுரிகை காம்பு கனகவளை
உச்சி மணிச்சுட்டி ஒண்தாள் நிரைப் பொற்பூ
அச்சுதனுக்கு என்று அவனியாள் போத்தந்தாள்,

நச்சுமுலை உண்டாய் தாலேலோ ! நாராயணா ! அழேல் , தாலேலோ !

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

STD PATHASALA TRUST,
170, SANNIDHI STREET,
SADAGOPAN NAGAR,
JALLADAMPET,
CHENNAI - 600100

திவ்ய பிரபந்த பாடசாலையைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை,
1/170, சந்நிதி தெரு, சடகோபன் நகர்,
ஜல்லடம்பேட்டை,
சென்னை – 600 100

Email: pathasala.services@gmail.com
Ph: +91 44 22462436, 22460008
Mobile: +91 99529 60527, +91 9940672520

கோயிலுக்கு வரும் வழி:
பள்ளிக்கரணை வரும் பேருந்துகளை அறிய இங்கே பார்க்கவும்.
பேருந்தில் வருவோர் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் – “பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” (Pallikaranai Oil Mill).
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் வழி கீழே உள்ளது.
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” நிறுத்தத்தை அடைய விரிவான வழி விளக்கத்திற்கு கூகுள் வரைப்படம் இங்கே.