Blogs

திருக்குறுங்குடி பாசுரங்கள்(38)

எங்ஙனேயோ, அன்னைமீர்காள்; என்னை முனிவது நீர்?

நங்கள் கோலத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்டபின்

சங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரைக் கண்களோடும்

செங்கனி வாய் ஒன்றினோடும் செல்கின்றது என் நெஞ்சமே.

(திருவாய்மொழி - 5.5.2)

[English Meaning]

After seeing the beautiful Lord of Tirukkurungudi, my heart yearns for His conch and His discus, His lotus eyes, and His peerless coral lips. How now, ladies, that you blame me?

ராகம்: பைரவி

என் நெஞ்சினால் நோக்கிக் காணீர் என்னை முனியாதே

தென்னஞ்சோலைத் திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்டபின்

மின்னு நூலும் குண்டலமும் மார்பில் திருமறுவும்

மன்னு பூணும் நான்கு தோளும் வந்து எங்கும் நின்றிடுமே.

(திருவாய்மொழி - 5.5.2)

[English Meaning]

Look through my heart's eyes; do not blame me, After I saw the Lord in palmgroved Tirukkurungudi, His sacred thread, ear ornaments, mole-chest, beautiful jewels and four arms appear before me everywhere.

கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம்(39)

எங்கள் பெருமான் ! இமையோர் தலைமகன் நீ !
செங்கண் நெடுமால் ! திருமார்பா ! பொங்கு
படமூக்கின் ஆயிரவாய்ப் பாம்பணைமேல் சேர்ந்தாய்*
குடமூக்கில் கோயிலாக் கொண்டு.
(இரண்டாம் திருவந்தாதி - 97)


கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம்
காட்சிப் பழகிக் கிடப்பேனைப்
புண்ணில் புளிப்பெய்தாற் போலப்
புறம் நின்று அழகு பேசாதே
பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத
பெருமான் அரையில் பீதக
வண்ண ஆடை கொண்டு என்னை
வாட்டம் தணிய வீசீரே.
(நாச்சியார் திருமொழி 13.1)

கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு(40)

தனியன் (நாதமுனிகள் அருளியவை)

அவிதித விஷயாந்தரச் சடாரே:
உபநிஷதாமுபகாந மாத்ரபோக:
அபிச குணவசாத் ததேகசேஷி
மதுரகவிர் ஹ்ருதயே மமாவிரஸ்து.

வேறோன்றும் நானறியேன் வேதந் தமிழ் செய்த
மாறன் சடகோபன் வண்குருகூர் ஏறு எங்கள்
வாழ்வாம் என்றேத்தும் மதுரகவியார் எம்மை
ஆள்வார் அவரே அரண்.

பாசுரங்கள்:
ராகம்: செஞ்சுருட்டி

கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பினால் கட்டுண்ணப்
பண்ணிய பெருமாயன் என் அப்பனில்
நண்ணித் தென்குருகூர் நம்பி என்றக்கால்
அண்ணிக்கும் அமுதூறும் என் நாவுக்கே.(1)

நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன்
மேவினேன் அவன் பொன்னடி மெய்ம்மையே;
தேவு மற்றறியேன் குருகூர் நம்பி
பாவின் இன்னிசை பாடித் திரிவனே. (2)

ராகம்: நாதநாமக்ரியா

திரிதந்தாகிலும் தேவபிரான் உடைக்
கரிய கோலத் திருவுருக் காண்பன்நான்;
பெரிய வண்குருகூர் நகர் நம்பிக்காள்
உரியனாய் அடியேன் பெற்ற நன்மையே. (3)

நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள்
புன்மையாகக் கருதுவர்; ஆதலின்
அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும்
தன்மையான் சடகோபன் என் நம்பியே. (4)

ராகம்: யமுனா கல்யாணி

நம்பினேன் பிறர் நன்பொருள் தன்னையும்
நம்பினேன் மடவாரையும் முன்னெலாம்
செம்பொன் மாடத் திருக்கூருகூர் நம்பிக்கு
அன்பனாய் அடியேன் சதிர்த்தேன் இன்றே. (5)

இன்று தொட்டும் எழுமையும் எம்பிரான்
நின்று தன்புகழ் ஏத்த அருளினான்;
குன்ற மாடத் திருக் குருகூர் நம்பி
என்றும் என்னை இகழ்விலன் காண்மினே. (6)

ராகம்: புன்னாகவராளி
கண்டுகொண்டு என்னைக் காரிமாறப்பிரான்
பண்டை வல்வினை பாற்றி அருளினான்
எண்திசையும் அறிய இயம்புகேன்
ஒண்தமிழ்ச் சடகோபன் அருளையே. (7)

அருள் கொண்டாடும் அடியவர் இன்புற
அருளினான் அவ்வருமறையின் பொருள்
அருள்கொண்டு ஆயிரம் இன்தமிழ் பாடினான்
அருள் கண்டீர் இவ்வுலகினில் மிக்கதே. (8)

ராகம் : பெஹாக்
மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள்
நிற்கப் பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்
தக்கசீர்ச் சடகோபன் என் நம்பிக்காள்
புக்க காதல் அடிமைப் பயனன்றே (9)

பயனன்றாகிலும் பாங்கல்லராகிலும்
செயல் நன்றாகத் திருத்திப் பணி கொள்வான்
குயில் நின்றார்பொழில் சூழ் குருகூர் நம்பி
முயல்கின்றேன் உன் தன் மொய் கழற்கன்பையே (10)

Typing in Tamizh(41)

Dear Readers,

Many of us may want to share our thoughts in our mother-tongue. There are many online transliteration tools to facilitate the same.

The following post describes how we can use Google transliteration facility to type in Tamizh language.

1) Go to the link:

http://www.google.com/inputtools/cloud/try/

Click to enlarge the above image.

2) You should be seeing an editor window. The language tab shows the default language as English. Click on the tab and choose the language as Tamil.

Click to enlarge the above image

3) Start typing in the editor window. You should start seeing the transliterated text presented as various options in a small drop-down box.

Click to enlarge the above image.

4) In the images below, one can view the transliteration text output for the words Krishna, Rama and Arangaa.

Click to enlarge the above image.

Click to enlarge the above image.

Click to enlarge the above image.

5) We can now copy-paste the text to another document (or) e-mail (or) chat windows by using standard copy-paste techniques.

Mouse over the text to select the portion for copying (or) use Ctrl-a to select all the text. Issue Ctrl-c to copy and Ctrl-v to paste.

Click to enlarge the above image.

பிரபந்தம் - உரை நூல்கள்(42)

Dear Readers,
This post is an informative post. Many devotees are interested in knowing about books on Divya Prabandham and this post attempts to provide some details on that account, purely in the notion of service. Please note that STD Pathasala does not have any preference or bias towards any of the publishers or authors or books mentioned below. Also please note that STD Pathasala has its own publication, the details of which are provided below.

Tamil Original with English Meaning


Name: The Sacred Book of Four Thousand
Nalayira Divya Prabandham Rendered in English with Tamil Original
Author: Selvamudaiyanpettai Araiyar Sri Rama Bharati
Based On: Commentaries of Purvacharyas
Available at: STD Pathasala
Address:
Sri Sadagopan TiruNarayanaswami Divya Prabandha Pathasala,
Jaladampet, Chennai - 601 302
Ph: +91 44 22462436, 22460008

தமிழ் உரை நூல்கள்
ஆழ்வார்கள் அருளிய பாசுரங்களுக்கு ஆசார்யர்கள் அருளிய உரை நூல்கள் நிறைய உள்ளன.
பெரியவாச்சான் பிள்ளை உரை நூல்கள், பகவத் விஷயம் (திருவாய்மொழி), ஆகியவற்றை அனுபவிக்க ஸமஸ்க்ருத ஞானம் நிறைய தேவைப்படுவதால் 'ஆசார்யர் வழியாகப் படிப்பது' என்ற முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தமிழ், வடமொழி புலமை நன்கு வாய்த்தவர்கள் தாங்களாகவே உரைகளைப் புரிந்து அனுபவிக்கலாம். ஏனையோர், பெரியவர்களை அணுகி அனுபவிப்பது எளிதாம்.

பூர்வாசார்யர்கள் உரை நூல்களை அணுகுவதற்கு முன் நாமாகவே படித்து பொருள் கொள்ள கீழ்கண்ட நூல்கள் இன்றைக்கு கிடைக்கின்றன.

1) நூற்பெயர்: பன்னிரு ஆழ்வார்கள் அருளிய நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் (இரண்டு பாகங்கள்)
உரையாசிரியர்: முனைவர் த. கோவேந்தன்
பதிப்பாசிரியர்கள்: நதிக்குடி ஸ்ரீ ரங்க முத்துசீனிவாசன், காவனூர் அரு. குப்புசாமி
வெளியிடுவோர்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம்
முகவரி:
ப.எண், 32-B, கிருஷ்ணா தெரு
பாண்டிபஜார், தியாகராய நகர், சென்னை - 600 017
தொலைபேசி: 044-24331510
ஈ.மெயில் முகவரி: shreeshenbaga@yahoo.com

2) Title: Sri Nalayira Divya Prabandham (4 volumes)
Commentators: Thiru Ramasubramania Sarma & TMT.R.Ponnammal
Language: Tamil
Published by: Gangai Puthaka Nilayam
Address: 13, Deenadayalu Street,
Thyagaraya Nagar,
Chennai - 600 017
Ph: +91 44 24342810 / 24310769

3) நூற்பெயர்: நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் (நான்கு பாகங்கள்)
உரையாசிரியர்: டாக்டர் எம்.நாராயண வேலுப்பிள்ளை
பதிப்பாசிரியர்: வி.எஸ்.வி. இராகவதாசன்
பதிப்புரிமை: முல்லை நிலையம்
வெளியிடுவோர்: முல்லை நிலையம்
முகவரி:
9, பாரதி நகர், முதல் தெரு,
தி.நகர், சென்னை-600 017

4) நூலின் பெயர்: ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்கள் என்னும் நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்
உரையாசிரியர்: கலவை புலவர் த. திருவேங்கட இராமானுஜதாசன்
மொழி: தமிழ்
பதிப்புரிமை: உமா பதிப்பகம்
முகவரி:
171, (புதிய எண். 18) பவளக்காரத் தெரு
மண்ணடி, சென்னை - 600 001
தொலைபேசி: 2521 5363, 2525 0092

ஸ்ரீ மதே ராமானுஜாய நம:

கைம்மான மதயானை(43)

பெரிய திருமொழி
(எட்டாம் பத்து - ஒன்பதாம் திருமொழி)
திருக்கண்ணபுரம்

கைம்மான மதயானை இடர்தீர்த்த கருமுகிலை
மைம்மான மணியை அணிகொள் மரகதத்தை
எம்மானை, எம்பிரானை, ஈசனை, என் மனத்துள்
அம்மானை அடியேன் அடைந்துய்ந்து போனேனே. (1)

தருமான மழை முகிலைப் பிரியாது தன்னடைந்தார்
வருமானம் தவிர்க்கும் மணியை, அணியுருவின்
திருமாலை, அம்மானை, அமுதத்தைக் கடல் கிடந்த
பெருமானை அடியேன் அடைந்துய்ந்து பிழைத்தேனே. (2)

விடையேழ் அன்றடர்த்து வெகுண்டு விலங்கலுற
படையால் ஆழி தட்ட பரமன் பரஞ்சோதி
மடையார் நீலம் மல்கும் வயல்சூழ் கண்ணபுரமொன்று
உடையானுக்கு அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ? (3)

மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள்
புக்கானை புகழ்சேர் பொலிகின்ற பொன்மலையை
தக்கானை கடிகைத் தடங்குன்றின் மிசையிருந்த
அக்காரக் கனியை அடைந்துய்ந்து போனேனே. (4)

வந்தாய் என் மனத்தே வந்து நீ புகுந்த பின்னை
எந்தாய் ! போயறியாய்; இதுவே அமையாதோ
கொந்தார் பைம் பொழில் சூழ் குடந்தைக் கிடந்துகந்த
மைந்தா ! உன்னை என்றும் மறவாமை பெற்றேனே. (5)

எஞ்சா வெந்நரகத்து அழுந்தி நடுங்குகின்றேற்கு
அஞ்சேல் என்று அடியேனை ஆட்கொள்ள வல்லானை
நெஞ்சே ! நீ நினையாது இறைப் பொழுதும் இருத்திக் கண்டாய்
மஞ்சார் மாளிகை சூழ் வயலாலி மைந்தனையே. (6)

பெற்றார் பெற்றொழிந்தார் பின்னும் நின்று அடியேனுக்கு
உற்றானாய் வளர்த்து என்னுயிராகி நின்றானை
முற்றா மாமதிகோள் விடுத்தானை, எம்மானை
எத்தால் யான் மறக்கேன் ? இதுசொல் என் ஏழை நெஞ்சே ! (7)

கற்றார் பற்றறுக்கும் பிறவிப் பெருங்கடலே
பற்றா வந்து அடியேன் பிறந்தேன், பிறந்த பின்னை
வற்றா நீர் வயல்சூழ் வயலாலியம்மானைப்
பெற்றேன் பெற்றதுவும் பிறவாமை பெற்றேனே. (8)

கண்ணார் கண்ணபுரம் கடிகை கடி கமழும்
தண்ணார் தாமரைசூழ் தலைச்சங்க மேல் திசையுள்
விண்ணோர் நாண்மதியை விரிகின்ற வெஞ்சுடரை
கண்ணாரக் கண்டு கொண்டு களிக்கன்றது இங்கு என்று கொலோ? (9)

செருநீர வேல்வலவன் கலிகன்றி மங்கையர்கோன்
கருநீர் முகில் வண்ணன் கண்ணபுரத்தானை
இருநீரின் தமிழ் இன்னிசை மாலைகள் கொண்டு தொண்டீர் !
வருநீர் வையம் உய்ய இவை பாடி ஆடுமினோ ! (10)

பாடசாலை செய்தி பத்திரிக்கை - ஜனவரி 2013(44)

ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை செய்தி பத்திரிகை, ஜனவரி 2013

(பாடசாலை குறித்த செய்திகள், சமீபத்திய நிகழ்வுகள், தியாக பாரதி இதழ், பாப்பா பாட்டு, கோசாலை செய்திகள் முதலியன. )

பாடசாலை செய்தி பத்திரிக்கை - அக்டோபர் 2012(45)

समसतजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीम् |
श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीम् ||

(श्रीदयाशतकम् - 6)

ஸமஸ்த ஜநநீம் வந்தே சைதன்ய ஸ்தன்யதாயினீம் |
ஷ்ரேயஸீம் ஸ்ரீநிவாஸஸ்ய கருணாமிவ ரூபிணீம் ||
(ஸ்ரீ தயா சதகம் - 6)

ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை செய்தி பத்திரிகை, அக்டோபர் 2012

(பாடசாலை குறித்த செய்திகள், சமீபத்திய நிகழ்வுகள், தியாக பாரதி இதழ், பாப்பா பாட்டு, கோசாலை செய்திகள் முதலியன. )

பாடசாலை செய்தி பத்திரிக்கை - ஏப்ரல் 2012(46)

அருள் பெறுவார் அடியார் தம் அடியனேற்கு ஆழியான்
அருள் தருவான் அமைகின்றான்; அது நமது விதிவகையே
இருள் தருமா ஞாலத்துள் இனிப் பிறவி யான் வேண்டேன்;
மருள் ஒழி நீ மடநெஞ்சே ! வாட்டாற்றான் அடி வணங்கே.
(திருவாய்மொழி - 10.6.1)

ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை செய்தி பத்திரிகை, ஏப்ரல் 2012

(பாடசாலை குறித்த செய்திகள், சமீபத்திய நிகழ்வுகள், தியாக பாரதி இதழ், பாப்பா பாட்டு, கோசாலை செய்திகள் முதலியன. )

பாடசாலை செய்தி பத்திரிக்கை - ஃபிப்ரவரி 2012(47)

ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை செய்தி பத்திரிகை, ஃபிப்ரவரி 2012

(பாடசாலை குறித்த செய்திகள், சமீபத்திய நிகழ்வுகள், தியாக பாரதி இதழ், பாப்பா பாட்டு, கோசாலை செய்திகள் முதலியன. )

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

STD PATHASALA TRUST,
170, SANNIDHI STREET,
SADAGOPAN NAGAR,
JALLADAMPET,
CHENNAI - 600100

திவ்ய பிரபந்த பாடசாலையைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை,
1/170, சந்நிதி தெரு, சடகோபன் நகர்,
ஜல்லடம்பேட்டை,
சென்னை – 600 100

Email: pathasala.services@gmail.com
Ph: +91 44 22462436, 22460008
Mobile: +91 99529 60527, +91 9940672520

கோயிலுக்கு வரும் வழி:
பள்ளிக்கரணை வரும் பேருந்துகளை அறிய இங்கே பார்க்கவும்.
பேருந்தில் வருவோர் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் – “பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” (Pallikaranai Oil Mill).
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் வழி கீழே உள்ளது.
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” நிறுத்தத்தை அடைய விரிவான வழி விளக்கத்திற்கு கூகுள் வரைப்படம் இங்கே.